Abikeskus

Privaatsuseeskirjad

Andmekaitsetingimused

Versiooni kuupäev 25.07..2022

Meie Nobel Tech OÜ-s, kes me osutame käesoleva veebilehe/veebikeskkonna www.ee.ee (edaspidi nimetatud „Platvorm“) kaudu pakutavaid teenuseid, austame andmesubjekti (edaspidi nimetatud „Teie“) privaatsust ja kaitseme hoolikalt Teie isikuandmeid. Meie eesmärgiks on, et Teie isikuandmete töötlemine oleks läbipaistev, mistõttu oleme käesolevatesse andmekaitsetingimustesse (edaspidi nimetatud „Tingimused“) koondanud kogu Teie isikuandmete töötlemist puudutava informatsiooni. Isikuandmete alla kuulub igasugune teave, mille abil on meil võimalik tuvastada Teie isikut (s.h kuid mitte ainult Teie ees-ja perekonnanimi, e-posti aadress, IP aadress jms). Tingimused selgitavad, milliseid isikuandmeid, kuidas ja mis eesmärgil me kogume ja töötleme seoses Teie poolt Platvormi külastamisega ja selle kaudu teenuste tellimise- ja kasutamisega ning kuidas me seejuures tagame kogutud ja töödeldavate isikuandmete privaatsuse ja turvalisuse.

1. Vastutav töötleja

Nobel Tech OÜ (registrikood 16315036)
Staapli tn 4, 10415 Tallinn
E-post: info@nobeltech.ee
(edaspidi nimetatud „Nobel Tech“ või „Meie“)

Kontaktisik
Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või kui soovite kasutada Tingimustes kirjeldatud õigusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@ee.ee.

2. Isikuandmete kogumine

Me kogume Teie isikuandmeid, mida edastate meile kui:
• Te teete meile infopäringu ja/või suhtlete meie klienditoega;
• Te registreerite ennast Platvormi kaudu kasutajaks (s.h registreerimine Facebook’i ja Google konto kaudu);
• Te tarbite Platvormi kaudu pakutavaid teenuseid, mille käigus edastate ja salvestate teabesisu (s.h näiteks kasutaja kommentaarid ettevõtetele ja nende juurde lisatud fotod; broneeringute või päringute vahendamine);
• Te annate meile tagasisidet;
• Te liitute meililistiga.
Lisaks Teie enda poolt meile edastatud andmetele, saame Teid puudutavaid andmeid muudest allikatest, mida võime ühendada Teie poolt meile edastatud isikuandmetega. Sellised muudest allikatest saadavad isikuandmed on:
• andmed, mida võime saada saame avalikest registritest;
• andmed, mida võime saada Teie poolt kasutatavatest sotsiaalmeedia teenustest, näiteks Facebookist, Twitterist, Google+-st, LinkedInist, Pinterestist, Tumblrist või Instagramist.
Selleks, et võiksime saada oma kasutusse Teid puuduvaid andmeid kolmandate isikute hallatavatest registritest ja süsteemidest, peab kõnealusel kolmandal isikul olema õigus selliseid Teid puudutavaid isikuandmeid meile edasi anda. Lisaks võime isikuandmeid koguda ja uuendada Tingimustes toodud eesmärkidel ka avalikult kättesaadavatest allikatest, ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt saadud informatsiooni põhjal kooskõlas kohalduvate õigusaktidega.
Meie teenuste kasutamisel kogume küpsiste abil teavet ka Teie poolt kasutatavate rakenduste, brauserite ja seadmete kohta (nt arvuti või mobiiliseade), salvestades informatsiooni Teie veebilehitsejasse või seadmesse.

3. Küpsiste kasutamine

Nagu paljud teised ettevõtted, kasutame ka meie oma veebilehel küpsiseid, et parandada teenuste kasutatavust ja veebilehe kasutajate kasutuskogemust ning võimaldada kasutajaid profileerida ja turundust tõhusamalt suunata. Siinkohal selgitame, mis on küpsised ja kuidas me neid kasutame.
Tehnilises mõistes on küpsis lühike tekstifail, mille võrguserver salvestab Platvormi kasutaja seadmesse. Sellisel moel saame koguda andmeid selle kohta, kuidas ja millal teenuseid kasutatakse ning millistest teistest veebilehtedest on Platvormi kasutaja huvitatud.

Meie Küpsiste kasutamise tingimustes on täpsemalt kirjeldatud, milliseid küpsiseid Platvormil kasutatakse ja kuidas Teil on võimalik küpsistest loobuda. Juhul kui otsustate küpsiste kasutamist vältida, ei pruugi kõik Platvormi funktsioonid või teenused korrektselt toimida.

Milliseid isikuandmeid me töötleme

Tingimuste punktis 3 nimetatud viisil kogudes töötleme alljärgnevaid Teie isikuandmeid:
• Teie põhiandmed – ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi ja/või muu identifikaator, salasõna, foto, elukohariik, kasutuskeel;
• Teie kontaktandmed – e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress;
• Ettevõtte kontaktisikute andmed - kontaktisikute ees- ja perekonnanimed ja isikukoodid, nende kontaktandmed, sugu, elukohariik, kasutuskeel, kontaktisikute roll/ametinimetus ja ametialased huvid;
• Teie käitumisega seotud teave teenuste ja veebisaidi kasutamisel - näiteks külastatud veebisaidid ja teenused, külastuste/kasutamise kestus, veebisaitidel ja teenuste kasutamisega seoses tehtud toimingud;
• Teie lõppseadmete tehniline teave – IP aadress;
• Võimalikud otseturundusest keeldumised;
• Teie poolt esitatud muu informatsioon – näiteks meiega ühenduse võtmisel edastatud teave.

6. Kuidas me Teie isikuandmeid kasutame ja töötlemise õiguslik alus

Me töötleme Teie isikuandmeid ennekõike selleks, et Teile Platvormi kaudu teenust osutada ja täita meievahelisest lepingist tulenevaid kohustusi (vt Kasutustingimused). Alljärgnevas tabelis on detailne ülevaade Teie isikuandmete töötlemisest ja töötlemise õiguslikest alustest:

ISIKUANDMED

  • Teie põhiandmed
  • Teie kontaktandmed
  • Ettevõtte kontaktisikute andmed
  • Teie käitumisega seotud teave teenuste ja veebisaidi kasutamisel
  • Teie lõppseadmete tehniline teave
  • Võimalikud otseturundusest keeldumised
  • Teie poolt esitatud muu informatsioon

TÖÖTLEMISE EESMÄRK
• Meie teenuste osutamine vastavalt Teie soovile
• Meiepoolsete lepinguliste kohustuste täitmine Teie ees
• Kliendisuhete haldamine ja klientidega suhtlemine
• Arvete esitamine
• Otseturundus
• Platvormi külastatavuse kohta statistika kogumine kasutajakogemuse parandamiseks ja efektiivsemaks turustamiseks
• Reklaami pakkumine meie võrguteenuste kohta
• Veebikäitumise analüüs ja profileerimine
• Täites Teie soovi mitte saada otseturundus-pakkumisi
• Raamatupidamine

TÖÖTLEMISE ALUS
• Lepingu täitmine/Õigustatud huvi
• Seadusejärgne kohustus
• Nõusolek (füüsilised isikud) või õigustatud huvi (ettevõtted)
• Nõusolek
• Seadusejärgne kohustus

7. Isikuandmete edastamine ja andmete edastamine väljaspoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse

Teie isikuandmeid jagatakse Nobel Tech’is ettevõttesiseselt meie töötajatega, kelle tööülesanded seonduvad Platvormil pakutavate teenuste osutamisega. Isikuandmeid jagatakse vaid sellistele isikutele, kes vajavad neile andmetele juurdepääsu oma ülesannete täitmiseks. Kõigi meie töötajate töölepingutes sisalduvad ranged konfidentsiaalsuskohustused, mis kohustavad neid hoidma Teie isikuandmeid salajas.

Töötleme Teie isikuandeid ühelt poolt ise, kuid teiselt poolt kasutame ka volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest, näiteks Platvormi optimeerimiseks ja külastatavuse statistika analüüsimiseks kasutame erinevaid volitatud isikute poolt pakutavaid analüüsitööriistu (Google Analytics ja Optimize, Mouseflow, Fullstory, Yandexmetrica jms). Samuti kasutame volitatud töötlejaid pakkumaks e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi, veebilehe majutust, veebilehe kasutusstatistika- ja kasutusmugavuse analüüsi, sotsiaalmeedia kasutamise- ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi, raamatupidamistarkvara kasutamist, meie teenustele riistvara ja võrguühendust, niisamuti volitatud töötlejate poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid, mida saab Platvormi kaudu osta, broneerida ja alla laadida. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud kõikide eelnimetatud volitatud töötlejatega, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel ja meie eest.

Niisamuti võime olla kohustatud avaldama Teie isikuandmeid ametiasutustele, kohtutele või teistele osapooltele seadusjärgse kohustuse täitmiseks. See võib olla nõutav näiteks seaduse alusel seoses kohtumenetlusega või järelevalveasutuse taotluse täitmiseks.

Edastame isikuandmeid ka väljapoole ELi ja EMP riike. Kui Teie isikuandmeid töödeldakse väljaspool ELi või EMP riike, hoolitseme selle eest, et allhankija oleks võtnud kohustuse täita ELi komisjoni näidistingimusi isikuandmete töötlemise kohta ja juhul kui vajalik, rakendab täiendavaid turvameetmeid.

Teie isikuandmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele ilma Teie nõusolekuta, kui seadus või ametlik ettekirjutus kohustab andmeid edastama või kui Nobel Tech hoolika kaalumise järel leiab, et on muu mõjuv põhjus andmete edastamiseks, näiteks sellises eriolukorras, kus meie hinnangul on andmete edastamine vajalik Teie või kellegi teise isiku elutähtsa huvi tagamiseks. Lisaks võime edastada Teie andmeid ka ettevõtte müümisel uuele omanikule, millest anname eraldi teada asjaomase tehingu korral. Pärast omandamise lõpetamist teavitame Teid sellest eraldi.

8. Teie andmete kaitse ja säilitamise periood

Nobel Tech järgib head andmehaldustava ning hoolsus- ja kaitsmiskohustust Teie andmete töötlemisel ning püüab alati igal võimalikul ja mõistlikul moel kaitsta Teie privaatsust ja vältida selle rikkumist mistahes isikuandmete töötlemise etapil. Püüame Teie andmete töötlemisel alati tagada, et meiepoolne isikuandmete töötlemine oleks asjakohane, mõjuvalt põhjendatud ja kirjeldatud kasutusotstarbe suhtes vajalik. Me ei käsitle isikuandmeid laiemalt, kui teatud kasutusotstarbe suhtes vajalik ning püüame võimaluse korral muuta andmerühmad anonüümseks juhul, kui ei ole vaja üksikuid Kliente tuvastada.

Nobel Tech ja isikuandmete töötlemisel osalevad Nobel Tech’i võimalikud koostööpartnerid rakendavad vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks kõrvaliste isikute juurdepääsu eest või ebaseaduslikult toimuva andmete hävitamise, muutmise, edastamise või muu lubamatu käitlemise suhtes.

Teie esitatud andmetele pääsevad juurde vaid selleks õigust omavad Nobel Tech’i või Nobel Tech’i koostööpartnerite töötajad, kellel on oma tööülesannete põhjal vajalik isikuandmeid kasutada. Täiendavalt kasutame ranget kasutajatunnuste haldust selliste Nobel Tech’i või Nobel Tech’i koostööpartnerite töötajate puhul, kellel on juurdepääs andmebaasidele, kus kasutajate andmeid hoitakse, või serveritele, mis Teie teenuseid haldavad. Meie andmebaasid on kaitstud muu hulgas kasutusõiguste piirangute ja salasõnadega, mille õigused on antud vaid sellistele isikutele, kes on läbinud meie ranged kontrolliprotseduurid.

Nobel Tech säilitab Teie isikuandmeid vaid seni, kuni kasutate meie teenuseid või kui see on isikuandmete töötlemise eesmärgil õigustatud, pärast mida andmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks. Isikuandmete säilitamise periood sõltub konkreetsete isikuandmete tüübist. Samasid isikuandmeid võidakse salvestada erinevatel eesmärkidel. Näiteks võidakse osa isikuandmeid õiguslike nõuete tõttu säilitada, isegi kui need on muudel eesmärkidel kustutatud või anonüümseks muudetud.

Nobel Tech vaatab regulaarselt läbi Teie isikuandmete säilitamise vajaduse, võttes arvesse kehtivaid õiguslikke regulatsioone. Reeglina säilitatakse Teie isikuandmeid meie lepingulise suhte jooksul ja mitte kauem kui kümme aasta pärast Teie viimast aktiivset tegevust seoses teenuse tarbimisega. Meililistis olevat e-posti aadressi säilitatakse seni, kuni Te avaldate soovi selle eemaldamiseks.
Isikuandmed, mille töötlemine põhineb Teie nõusolekul, kustutatakse, kui Te oma nõusoleku tagasi võtate. Juhul kui see on nõutav vastavalt kohalduvatele õigusaktidele, nagu näiteks maksu- ja raamatupidamisalased õigusaktid, siis säilitatakse Teie isikuandmeid vastavalt seadusega nõutud perioodi (nt raamatupidamisega seotud andmed 7 aastat). Sellisel juhul kasutatakse Teie andmeid ainult asjakohaste kohustuste täitmiseks.

Lisaks võtame vastu asjakohaseid ja mõistlikke meetmeid tagamaks, et isikuandmeid, mis on töötlemise eesmärgi seisukohast kokkusobimatud, aegunud või ekslikud, ei säilitataks. Parandame või kustutame sellised andmed põhjendamatu viivituseta.

9. Teie õigused andmesubjektina

Teil on õigus kontrollida Teid puudutavaid isikuandmeid, mis on salvestatud meie või meie koostööpartneri andmebaasidesse ja nõuda vigaste, aegunud, ebavajalike või seadusvastaste andmete parandamist või kustutamist, mida Te Platvormi kasutajana ise parandada, muuta või kustutada ei saa. Teenuste olemusest lähtudes, on Teil võimalik teenuse rakenduste ja kasutajaliidese kaudu vaadata ja muuta olulist osa Teie andmetest, nagu aadress ja muud kontaktandmed.
Juhul, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul, on Teil õigus mistahes ajal oma nõusolek tagasi võtta või seda muuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust. Juhul kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta, võtke meiega palun ühendust, saates e-kirja punktis 2 viidatud e-posti aadressile.

Kui Te soovite, et me lõpetame selliste andmete töötlemise, mis on vajalikud lepingu täitmiseks, siis kaasneb sellega paraku ka Teile teenuse osutamise lõpetamine, mida käsitatakse Kasutustingimuste kontekstis raamlepingu lõpetamisena poolte kokkuleppel.

Kõigi selliste teenuste kasutamisel, kus Teie isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele, salvestatakse andmed ainult logifailidena ning nende kustutamiseks tuleb teil saata e-kiri punktis 2 viidatud e-posti aadressile.

Isikuandmete puhul, mida olete meile ise esitanud ja mida töödeldakse automaatselt Teie nõusolekul või Teie poolt kasutatud teenuse poolt, on Teil õigus sellised andmeid üle vaadata ja taotleda nende edastamist teisele vastutavale töötlejale.

Teil on õigus esitada vastuväide oma andmete töötlemisele isiklikel põhjustel, kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil. Oma nõudes peate täpsustama konkreetse isikliku olukorra, mille põhjal Te oma andmete töötlemisele vastuväite esitate. Võime Teie taotluse tagasi lükata ainult seaduses sätestatud alustel.

Kui Te kasutate meie teenuseid, siis kasutatakse Teie isikuandmeid profileerimiseks. Profileerimine tähendab, et teavet Teie individuaalse käitumise ja Teie omaduste kohta kasutatakse spetsiaalse profiili loomiseks, mis kirjeldab Teid kui tarbijat ja klienti. Seda teavet kasutatakse turunduseesmärkidel ning teenuste ja tootearenduse toetamiseks. Profiile kasutatakse teenusega seotud suunatud pakkumise ja individuaalse reklaami saatmiseks. Teil on õigus mitte nõustuda profileerimisega, kuid sellisel juhul palun kontakteeruge meiega info@ee.ee.

Teil on alati õigus pöörduda ja esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile, kui kahtlustate, et oleme Teie isikuandmeid ebaõigesti töödelnud. Lisateavet leiate aadressilt https://www.aki.ee/et.

10. Tingimuste muutmine

Juhul kui peaksime Tingimusi muutma, lisame need Platvormile koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid sellest teavitada ka muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse Platvormil. Soovitame Teil aeg-ajalt Tingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike muudatustega.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete juures.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitseinspektsiooni poole.

Kõigis privaatsustingimuste ja andmetöötluse seotud küsimustes palume meiega ühendust võtta aadressil andmed@ee.ee või info@iseturundaja.ee.

© 2023 Nobel Tech OÜ | Reg. nr: 16315036 | KMKR: EE102411199 | Vana-Lõuna 39/1, 19094, Tallinn, Lutheri Masinasaal